0 Komentar
Download Gambar Teks Sholawat Ya Habibal Qolbi Kualitas HD


Ya Habibal qalb

Ya habibal qalbi ya khoirol baroyah
Yali’jit bil haqqi rosulalhidayah
Ya rosulallah ya habiballah

Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah 
lilhidayah kal bidayah

Intajid ya toha binurih hidayah
Ya rosulallah
Ji’t bidilillah ji’t kullal baroyah
Yahabiballa 
Ya Basyirol khioir
Ya rosulallah
Ya dalilannur
Ya Habiballah

Yaumal wiladah kalbidayah lilhidayah 
lilhidayah kal bidayah

Teks Sholawat Ya Habibal Qolbi

Teks Sholawat Ya Habibal Qolbi


يَا حَبِيْبَ الْقَلْبِ

يَا حَبِيْبَ الْقَلْبِ     يَا خَيْرَ الْبَرَا يَهْ
يَا لِى جِئْتَ بِا لْحَقِّ     رَسُوْ لَ الْهِدَايَهْ
يَا رَسُوْ لَ الله        يَا حَبِيْبَ الله

يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَايَةْ         لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ

اِنْ تَجِدْ يَا طٰهٰ بِنُوْرِ الْهِدَا يَةْ        يَا رَسُوْلَ الله
جِئْتَ بِدِيْنِ الله جِئْت كُلَّ الْبَرَا يَةْ       يَا حَبِيْبَ الله

يَا بَشِيْرَالْخَيْر      يَا رَسُوْلَ الله
يَا دَلِيْلَ النُّورْ     يَا حَبِيْبَ الله

يَوْمَ الْوِلَادَةْ كَا لْبِدَا يَةْ لِلْهِدَايَةْ         لِلْهِدَا يَةْ كاَ لْبِدَا يَهْ

Baca Teks Sholawat Lain :

Post a Comment

 
Top